Digital Transformation Offentlig sektor Rapport 2018

White paper

Verden forandrer sig med en stadig tiltagende hastighed og volumen, som påvirker fundamentet for nationalstater, samfundsstrukturer, erhvervsliv og individer. Det globale bliver lokalt, det manuelle bliver automatisk, og viden er tilgængelig hvor og når som helst. Kendte samfundsøkonomiske mekanismer, arbejdsmarkedsstrukturer, uddannelsessystemet samt arbejdsdelingen mellem den offentlige, den private og den civile sektor er i bevægelse. Det er blevet kaldt den fjerde industrielle revolution, og den offentlige forvaltning mærker også implikationerne, fordi denne sektor er dybt integreret i alle dele af samfundets virke.

En ny offentlig
forvaltning på vej?

Borgere og virksomheder har ændrede forventninger og krav til den offentlige service og interaktion, og både de marginale og de mere markante skift i adfærdsmønstre passer ikke nødvendigvis til den lovgivning eller regulering, der er gældende. Nye private forretningsmodeller udfordrer samfundets kendte infrastruktur og tvinger offentlige beslutningstagere til at tage stilling til, om de vil melde sig ind i forandringen eller kæmpe imod den. Både herhjemme og i udlandet eksperimenterer den offentlige sektor og udvikler sig i forskellige retninger og i flere parallelle tempi, hvilket kan virke svært overskueligt, og det vanskeliggør læringen på tværs af de mange initiativer. Samtidig har den traditionelle hierarkiske offentlige organisering besvær med at rumme nye fleksible og eksperimenterende arbejdsmetoder og lærende netværk.

Disse forandringer har et langt stykke ad vejen det digitale som katalysator, men handler samtidig om meget mere end it, data og internet. Men fælles for forandringerne er, at de rykker tættere på forretningsmodellerne og kerneopgaverne. Det er det, vi forstår ved digital transformation.

En stor udfordring er, at vi er opdraget med ‘nul-fejls-tankegang’ og risikominimering, mens mange af de nye digitale løsninger forudsætter hurtig afprøvning og opskalering, hvilket kræver en vis risikovillighed

— Leder i kommune

Resumé

Digitalisering er et hot emne på offentlige lederes strategiske agenda, og der er en udbredt erkendelse af, at digitale initiativer kan optimere og udvikle offentlige organisations opgaveløsning markant. Motiveret af både ambitioner og bekymringer samt af ”disruptive” dynamikker arbejder offentlige ledere i stigende grad med at optimere deres virksomhed med fokus på relevans og værdiskabelse for samfundet. De offentlige ledere ser også i overvejende grad den digitale transformation som en bevægelse, der er mere end at gå fra A til B, og de har blik for, at det er en dynamisk proces, der løbende kræver ressourcer, monitorering og en lærende kultur.

Formålet med denne rapport er at undersøge, hvordan offentlige topledere i Danmark ser på de muligheder, udfordringer og drivkræfter, der er forbundet med den nye digitale æra, og – endnu vigtigere – hvordan de mobiliserer deres organisation til at integrere den digitale transformation. Undersøgelsen baserer sig på 20 interviews med 25 offentlige ledere på hhv. statsligt, regionalt og kommunalt niveau, hvor vi med et strategisk afsæt forsøger at afdække og beskrive, hvordan disse ledere arbejder med at realisere en succesfuld fornyelse af den offentlige sektor.

Der er kæmpe muligheder for borgerne og for sundhedsvæsenet i mange af de helt nye teknologier og i nye samarbejdsformer mellem aktører – det kræver risikovillig kapital i langt højere grad, end der er til stede i dag

— Leder i region

En mere tidssvarende
offentlig sektor

Mange af de undersøgelser om digital transformation, der bliver gennemført i den offentlige sektor, behandler betydningen og vigtigheden af selve digitaliseringen, og der afholdes årligt en række større konferencer med det tema. Både på statsligt, regionalt og kommunalt niveau bliver der arbejdet med at rammesætte digitalisering og den effekt, der potentielt kan være i en mere digital offentlig sektor. Regeringen har med præsentationen af Sammenhængsreformen fra april 2017 igangsat en række initiativer, herunder et særligt spor for ”en mere tidssvarende offentlig sektor”, som ”skal sikre, at den offentlige sektor er tidssvarende og bruger nye teknologier og digitale velfærdsløsninger til at skabe bedre kernevelfærd.” Regionerne godkendte i februar 2013 en fælles strategi frem mod 2019 om digitalisering af sundhedsvæsenet med en ambition om ”et styrket møde mellem borgere og sundhedspersoner med sammenhængende og ensartede digitale muligheder.”

Vil du vide mere om digital transformation?

Bliv klogere på, hvordan de største danske, norske og svenske virksomheder arbejder med digital transformation i vores tre øvrige white papers eller kontakt:

Christian Løken Sparrevohn
christian.sparrevohn@qvartz.com
+45 31 93 31 93