Multiforsyning

Whitepaper

Når en debat om fremtidsperspektiverne i den danske forsyningssektor tages op, er det først og fremmest vigtigt at konstatere, at sektoren i mange internationale sammenhænge fremhæves som én af de bedste målt på kvalitet og evne til at drive den grønne omstilling. Denne stærke position og udvikling er et resultat af en fokuseret udbygning og vedligehold af vital dansk infrastruktur baseret på et tæt samarbejde mellem politikere, sektor og erhvervsliv – ligesom vi ser det inden for andre dele af den danske energiindustri.

En stor del af den aktuelle debat om den danske forsyningssektor

drejer sig imidlertid om effektivisering og strukturudvikling, hvor der senest er udarbejdet en rapport af McKinsey & Co. og Struensee & Co. i forbindelse med regeringens forsyningsstrategi “Forsyning for Fremtiden”. I den rapport anlægges der et sektoropdelt perspektiv på el, gas, varme og vand, hvilket som udgangspunkt synes at være helt naturligt – både fordi forsyningssektoren almindeligvis har været betragtet sektorvist, og fordi der histo- risk er opbygget store forskelle i såvel rammevilkår som regulering af de enkelte forsyningsarter. Det samlede effektiviserings- og konsolideringspotentiale, der peges på i McKinsey & Co. og Struensee & Co.’s rapport, er derfor også fremkommet som summen af potentialet for de enkelte forsyningsarter hver især, det vil sige ud fra en silobetragtning på el, gas, varme og vand.

Nærværende analyse og perspektivering anlægger imidlertid en anden vinkel. Her tages der udgangspunkt i, at etablering af multiforsyningsselskaber i en større skala end i dag også kan være en attraktiv vej at gå i strukturudviklingen af den danske forsyningssektor. Ikke som den eneste vej, men som en strategisk manøvremulighed parallelt med en sektoropdelt konsolidering. Denne analyse er således hverken tænkt som værende i opposition til de analyser, der allerede foreligger, eller for den sags skyld tænkt som noget der kan lægges oveni det effektiviserings- og konsolideringspotentiale, som McKinsey & Co. og Struensee & Co. har peget på.

Analysen er tænkt som et nyt bidrag til regeringens overvejelser om udviklingen af en fremtidig robust forsyningsstrategi. Endelig er der alene tale om en vurdering af det potentiale, der kan frisættes ved en konsolidering på tværs af forsyningsarter – og således ikke en vurdering eller benchmarking af de enkelte selskabers effektivitet. “Multiforsyningsanalysen” blev igangsat i efteråret 2016 af Dansk Energi, hvor QVARTZ blev bedt om at bistå i besvarelsen af følgende to overordnede nøglespørgsmål:

• Hvilke operationelle, anlægsmæssige og forretningsmæssige synergier eksisterer der ved multiforsyning på tværs af el-, fjernvarme-, gas- og vandselskaber, og hvor store er de?

• Hvilke barrierer er der for en målrettet struktur-
udvikling på tværs af forsyningsarter?

Besvarelsen af spørgsmålene er baseret på et tæt samarbejde med en branchegruppe i regi af Dansk Energi

med 20 forsyningsselskaber på tværs af el-, varme-, vand- og gasdistribution. Hovedfokus er på distributionsaktiviteterne – eksklusive spildevand – og dermed skal det også understreges, at der her er tale om en delmængde af det analysefelt, der behandles i McKinsey & Co. og Struensee & Co.’s rapport. Selskaberne har stillet data til rådighed i forbindelse med opbygningen af en retvisende omkostningsmodel, hvor en række af selskaberne ligeledes har givet input til såvel synergiestimater som beskrivelse af barriererne for realisering af disse synergier.

Modellering, beregninger, sammenstilling og konklusioner på baggrund af disse input er dog alene udarbejdet af QVARTZ – både for at iagttage den nødvendige fortrolighed i forhold til de udleverede data og for at respektere meningsforskellene repræsenteret i branchegruppen.

Vil du vide mere om multiforsyning?

Så kontakt Thomas eller download rapporten og læs QVARTZ bidrag til regeringens overvejelser om udviklingen af en fremtidig robust forsyningsstrategi.

Læs andre af vores perspektiver på energi her:

Over-investment in the Norwegian power grid
How can regulators, grid companies and other players in the energy sector think in new ways to make better investments in the future? QVARTZ’ recent white paper discusses power grid investments in the light of the future energy landscape and how trends within technology, regulation and consumer behaviour affect Norwegian utility companies.

European onshore wind – winning in a new landscape
For quite some time, Europe has been an attractive geography for onshore wind installations. The onshore wind market is expected to continue to grow in Europe towards 2020 – but even though the market is attractive, growth has plateaued during the last three years. Future installations are expected to come from new markets in addition to old ones, with further opportunities emerging in the service markets. Players in the wind value chain need to understand how to adapt to the changing policies, markets and site availability in order to stay in the game. In our newly published white paper, we take a closer look at the dynamics that are shaping the new demands.