Bygninger

WHITE PAPER – 101 LØFTESTÆNGER
Løftestang #29-38

De fleste virksomheder og organisationer har betydelige bygningsmasse- og lokaleaktiver, og huslejeomkostningerne udgør typisk ca. 5-10 pct. af omkostningsbasen. Enten ejes bygninger og lokaler af virksomheden selv, eller de lejes eksternt. I begge tilfælde vil det være centralt at sikre, at bygningsforbruget optimeres mest muligt. Dette dels ved at sikre en lav kvadratmeterpris og dels ved at sikre et så lavt lokaleforbrug som muligt ved at optimere omkostninger til drift og vedligehold.

Kvadratmeterprisen kan holdes lav enten ved en genforhandling af lejeprisen eller ved flytning til mindre dyre områder. Arealforbruget kan nedbringes ved anvendelse af bl.a. åbne kontorlandskaber, fleksibel indretning eller bedre dimensionering af arbejdspladser til det rette forbrug, når der tages højde for fx rejser, hjemmearbejde, deltidsansatte mv. Reduktion af spildplads til lagre, kontormaskiner mm. er også oplagte tiltag. Der er typisk gode benchmarks tilgængelige, som kan bruges til at estimere såvel rimelige kvadratmeterpriser som kvadratmeterforbrug.

Virksomhedens eller organisationens bygningsforbrug kan optimeres ved at sikre en tilpasning af lokalerne til slutbrugernes behov eller ved at sikre en konsolidering af lokale afdelinger for at sikre en mere effektiv lokaleudnyttelse.

Lave anvendelsesgrader – fx begrænsede åbningstider i kunde- eller borgerrettede bygninger såsom bankfilialer eller biblioteker – kan indikere, at der er et potentiale for at sammen- eller nedlægge afdelinger.

Ud over den snævre udgift til husleje hører også relaterede omkostninger til fx facility management til fokusområdet. Facility management refererer bredt set til drift og vedligeholdelse af lokaler og bygninger, og inkluderer typisk internt og eksternt renhold, vedligehold af grønne arealer tæt på bygningen samt kantinedrift og postomdeling. Vores erfaring er, at der ofte er et betydeligt potentiale ved enten en intern konsolidering af facility management-funktionen i specialiserede og centraliserede enheder eller i en out-sourcing af facility management til virksomheder, som har specialiseret sig i netop disse aktiviteter. Særligt kan der være potentiale i at udbyde driftsydelser samlet – fx fællesudbud af rengøring på tværs af alle organisationens lokationer eller som et integreret udbud af fx indendørs rengøring, betjent-funktion, måtteservice og vaskeri.