Performanceledelse

WHITE PAPER – 101 LØFTESTÆNGER
Løftestang #101

Ledelse tænkes i denne sammenhæng bredt både i forhold til direktionen, mellemlederne og afdelingsldere/team-ledere, hvilket flere steder også kan være forklaringen på, at den samme virksomhed kan være blandt de mest effektive inden for et funktionsområde og mindre effektiv på andre.

Med performanceledelse menes ledelsens evne til at formulere ambitiøse og konkrete resultatmål for enheder og individelle medarbejdere, styre efter dem og følge op på dem løbende.

En ledelse, der formår at formulere ambitiøse og konkrete effekt- og resultatmål både på enhedsniveau og for den individuelle medarbejder om fx produktivitet, serviceniveau mv., er bedre stillet i forhold til at opnå høj effektivitet. Performanceledelse indebærer foruden målstyring og etablering af målbare og relevante KPI’er, at lederne gennem-fører regelmæssige ledelsesmæssige vurderinger af medarbejderes målopfyldelse og præstationer samt sikrer en klar og transparent sammenhæng mellem præstation og konsekvens i forhold til fx løn, avancement, rokeringer mv. inden for rammerne af en ansvarlig lønstyring.

Mange af de analyserede virksomheder og institutioner har ikke et konsekvent og tilstrækkeligt fokus på performan-ce – hverken på ledelses- eller medarbejderniveau, hvilket bl.a. kan resultere i et uensartet service- og kvalitetsni-veau medarbejderne imellem samt i et væsentligt uudnyttet effektiviseringspotentiale.

Et andet fokusområde er kapacitetsudnyttelsen, så det indkøbte materiel eller organisationens vognpark udnyttes bedst muligt. Dette forudsætter både detaljerede opgørelser af brugsmønstre såvel som en klar politik for, hvem der kan anvende køretøjer og materiel til hvilke formål og hvornår.

Endelig er det i mange organisationer relevant at arbejde målrettet og systematisk med vedligeholdelse. Dels gennem koordineret og optimeret indkøb af reservedele og services og dels gennem en strategisk vedlige-holdelse af det indkøbte udstyr, så det langsigtede udgiftsniveau og behovet for nyanskaffelser reduceres mest muligt.

Kaskadering af strategiske målsætninger og resultatkrav til medarbejderniveau

Operationalisering af virksom- hedens strategiske målsætninger til få og klare, ambitiøse men realiserbare mål for den enkelte medarbejder samt systematisk opfølgning på målopfyldelsen.

Implementeringsplaner

Løbende opfølgning på større indsatser med implementeringsplaner giver medarbejderne indsigt i status og resultater og har en motiverende effekt ved at gøre indsatsen transparent og medarbejderne til en del af successen, når måle-ne nås.

Produktionsstyringsværktøjer

Investeringer i den rette IT-understøttelse til at levere ledelsesinformation løbende (fx dashboards) med detaljeret produktivitetsopfølgning på medarbejderniveau, der samtidig er fuldt transparent, så fx afdelingsledere kan følge og håndtere den enkelte medarbejders produktivitet og medarbejderne deres egen og kollegernes produktivitet.