Produktion

WHITE PAPER – 101 LØFTESTÆNGER
Løftestang #54-65

Produktion omfatter organisationens kerneprocesser. Disse varierer mellem organisationerne, og kan være alt fra fx juridisk sagsbehandling til fremstilling af en vare eller levering af en serviceydelse. Omkostningsbasen for produktionen dækker kerneproduktion eller drift bredt – uanset om der er tale om fremstilling, levering af en serviceydelse eller sagsbehandling. Hvis der er tale om tiltag vedrørende materialeforbrug og produktionsmateriel, adresseres disse i henholdsvis afsnittet om indkøb og materiel. Hvis det vedrører personale, og der er tale om løftestænger vedrørende lønniveauer og arbejdstider, vil de høre under tiltagene omkring løn- og ansættelsesvilkår. Hvis der er tale om løftestænger vedrørende at arbejde hurtigere, mere fejlfrit og med mindre spild mv., så er det et initiativ vedrørende kerneprocesserne, som behandles i dette afsnit.

Generelt lykkes det at skabe effektiviseringer inden for to fokusområder – optimeret proces (herunder bedre arbejdstidsudnyttelse) og neddimensionering af produktionen. Tilgangen vedrørende procesoptimering og arbejdstidsudnyttelse handler om, hvorvidt bemandingskapaciteten passer med efterspørgslen over året, måneden, ugen eller døgnet.

I relation hertil undersøges det også, i hvilket omfang driftstiden anvendes til andre aktiviteter end kerneopgaver for at dimensionere kapaciteten og reducere spild i kerneprocesserne, samt hvorvidt kompetencesammensætning stemmer overens med opgavevaretagelse med henblik på at forhindre produktivitetstab som følge af enten over- eller underkvalificering i forhold til opgaven. Slutteligt er deciderede procesmæssige forbedringer (fx LEAN) også en effektiv løftestang, idet fokus her er at reducere variationen i måden, som ens problemstillinger løses på i bestræbelsen på at identificere og udbrede bedste praksis.

Under neddimensionering af produktionen er primært tiltag vedrørende outsourcing og eventuel lukning af aktiviteter, dvs. kortlægning af, hvilke opgaver der skal udføres, og hvorvidt de varetages bedst internt eller eksternt. Andre løftestænger omfatter lavere serviceniveau for at skabe bedre overensstemmelse med den skabte værdi eller den værdi, som forbrugerne, borgerne eller virksomhederne efterspørger.