Udvikling

WHITE PAPER – 101 LØFTESTÆNGER
Løftestang #48-53

For særligt forsknings- og udviklingsorienterede virksomheder optager udviklingsaktiviteterne ofte en stor del af det samlede budget. De 20 globale virksomheder, der i 2014 havde det største forbrug inden for forskning og udvikling, brugte i gennemsnit 11 pct. af deres omsætning herpå. I organisationerne i den offentlige sektor er forsknings- og udviklingsaktiviteter i varierende omfang klart afgrænsede, og kræver derfor ofte en nærmere kortlægning at analysere.

Ud over at forskning og udvikling således ofte udgør en stor økonomisk post, er det afgørende for udviklingsorienterede virksomhe-der og organisationer, at ressourcerne bruges til at sikre den langsigtede strategiske position. Og netop dette forhold kan ofte gøre optimering af udviklingsområdet vanskeligt – det er ofte nye produkter og services, der skal sikre virksomhedens markedsmæssige relevans.

En omkostningsreduktion på udviklingsområdet må derfor ikke kompromittere virksomhedens samlede strategiske position, men kan og bør gennemføres således, at der både frigøres midler og sikres en mere fokuseret udviklingsindsats. Dette ikke mindst i lyset af at en meget stor andel af nye produkt- og servicelanceringer erfaringsmæssigt ikke lykkes.

Optimering af udviklingsaktiviteterne kan ske med udgangspunkt i tre overordnede fokusområder. For det første kan selve udviklingsprocessen optimeres. Fokus her er dels på at igangsætte de væsentligste udviklingsprojekter og dels på at optimere selve processen gennem anvendelse af “stage-gate”-forløb med klare stop/go-beslutninger. Endvidere er det vigtigt, at der sker en tilstrækkelig strategisk styring af projekterne – herunder at der indsættes en ansvarlig styregruppe, og at projekterne har en klar business case.

For det andet kan udviklingspipelinen saneres og fokuseres. Det gøres typisk ved en gennemgang af den eksisterende udviklingsportefølje for at identificere projekter med lav sandsynlighed for succes samt projekter, som er iværksat uden klart definerede business cases.

Endelig kan selve udviklingsorganisationen optimeres. Dette sker ofte gennem en centralisering for at eliminere overlappende funktioner og herved frigøre midler og reducere organisatorisk kompleksitet. Endvidere bidrager centraliseringen til at opbygge kritiske kompetencer og sikre, at de bedste metoder deles.