Vognpark og maskiner

WHITE PAPER – 101 LØFTESTÆNGER
Løftestang #17-28

Nogle virksomheder og institutioner vil have betydelige midler bundet i materiel og maskiner. Det kan være organisationer med en stor bilpark eller virksomheder, hvor produktionen i høj grad er maskinunderstøttet. For disse virksomheder vil en stor del af deres økonomiske performance hænge tæt sammen med, hvor gode de er til at optimere omkostningerne hertil. De mest centrale løftestænger kan deles op i tre fokusområder.

For det første kan selve anskaffelsesprocessen optimeres. Det centrale her er at sikre, at virksomheden eller organisationen køber det rette materiel på de rette tidspunkter. Det kræver dels detaljerede beregninger af de direkte og indirekte omkostninger ved nyanskaffelser for at kunne lave total cost of ownership-beregninger (TCO) og dels klare analyser af fordele og ulemper ved alternative anskaffelser. Herudover kræves en tilstrækkelig finmasket governance-struktur med klare KPI’er til at sikre en struktureret prioritering af nyanskaffelser.

Et andet fokusområde er kapacitetsudnyttelsen, så det indkøbte materiel eller organisationens vognpark udnyttes bedst muligt. Dette forudsætter både detaljerede opgørelser af brugsmønstre såvel som en klar politik for, hvem der kan anvende køretøjer og materiel til hvilke formål og hvornår.

Endelig er det i mange organisationer relevant at arbejde målrettet og systematisk med vedligeholdelse. Dels gennem koordineret og optimeret indkøb af reservedele og services og dels gennem en strategisk vedligeholdelse af det indkøbte udstyr, så det langsigtede udgiftsniveau og behovet for nyanskaffelser reduceres mest muligt.